Prawa wolontariusza

  1. Wolontariusz ma prawo do zawarcia pisemnej umowy z korzystającym.
  2. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez niego zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności.
  3. Wolontariusz może poprosić o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez niego działań.
  4. Wolontariuszowi przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  5. Wolontariusz ma prawo do zwrotu kosztów podróży i delegacji, a także wypłacanie diet, choć może z tego pisemnie zrezygnować.
  6. Według prawa wolontariusz powinien zostać poinformowany o związanym z wykonywanymi świadczeniami ryzyku oraz o swoich prawach i obowiązkach.
  7. Warunki pracy wolontariusza powinny odpowiadać przepisom BHP, a w przypadkach koniecznych powinien on zostać wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej.
  8. Ustawa dopuszcza także pokrycie przez organizację kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwrot innych wydatków ponoszonych przez wolontariuszy – w tym szkoleń.