Opis zadania

W pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzono konsultacje wstępnej koncepcji projektu w środowisku seniorów słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora oraz grupy wolontariatu i mentoringu seniorów działającej przy SHUS.

Kolejnym krokiem było zorganizowanie 4-dniowego Turnusu Aktywizacji Seniorów, w trakcie którego przeszkolono 16 seniorów (kobiet i mężczyzn) z gminy Goleniów, Borne Sulinowo i Miasta Szczecina. Program turnusu obejmował 24 godziny zajęć dydaktycznych oraz 10 godzin zajęć z animacji czasu wolnego. Zajęcia teoretyczne zbudowano na modułach tematycznych wokół następujących zagadnień: integracja grupy/komunikacja społeczna, wolontariat – od idei do praktyki działania społecznego, podstawy prawne wolontariatu/obowiązki i prawa wolontariusza, wolontariat 60+ – prezentacja dobrych praktyk, diagnoza potrzeb środowiska lokalnego, zarządzanie wolontariatem.

Celem turnusu była aktywizacja seniorów do podjęcia nie tylko indywidualnych działań w ramach wolontariatu, ale zmotywowanie do pełnienia roli liderów, wyrażającej się w założeniu i prowadzeniu lokalnego centrum wolontariatu i mentoringu. Turnus stanowił pierwszy etap pracy z liderami i pozwolił na rozwój kompetencji w zakresie postaw prospołecznych i odpowiedzialności za przekształcanie środowiska w imię uniwersalnych wartości.

Kolejny etap polegał na wdrożeniu opracowanej koncepcji Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów w Goleniowie, Bornem Sulinowie i Szczecinie. Wykwalifikowana kadra zaangażowana dla potrzeb projektu zrealizowała spotkania warsztatowo-konsultacyjne w celu opracowania planu współpracy z otoczeniem, planu aktywizacji seniorów, planu działań promocyjnych w środowisku lokalnym. Odbyły się również wykłady dla osób zainteresowanych zaangażowaniem w wolontariat.

W celu propagowania idei mentoringu i wolontariatu seniorów założono strony internetowe poświęcone tej tematyce:

– na platformie Wydziału Humanistycznego uruchomiono stronę internetową promującą samą ideę, jak również działania wolontariackie podejmowane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim, co w przyszłości być może stanie się zachętą do utworzenia innych centrów wolontariatu i mentoringu;

– na platformie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie uruchomiono stronę internetową lokalnego Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów;

– na platformie Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uruchomiono stronę internetową lokalnego Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów.